Tài nguyên dạy học

Thông tin thành viên

982627.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thi Thu Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường
Quận/huyện Thành phố Đà Lạt
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 110 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 46 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 70 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này